Zasiedlanie bażantem i kuropatwą 2022r.


 Tereny naszego łowiska stanowią wspaniałe warunki do występowania licznych gatunków świata zwierzęcego. Stąd też niedawno jeszcze bytowały tutaj masowo populacje zwierzyny drobnej, częstym więc niegdyś widokiem na polach były stada bażantów, kuropatw oraz licznie pojawiały się zające.

  Jednak zmiany ustrojowo-gospodarcze spowodowały przekształcenia modelowe w rolnictwie, efektem czego jest zwiększona chemizacja rolnictwa, przez co zniknął pokarm (robaki, pędraki). Zwiększenie powierzchni i monokultury upraw przyczyniły się do likwidacji miedz i różnego rodzaju remiz i krzaków, w których zwierzyna znajdowała schronienie. Dodatkowo wprowadzone szczepienia ochronne lisów przeciw wściekliźnie, katastrofalnie zburzyły istniejącą wcześniej równowagę wśród populacji. Zagęszczenie występowania w środowisku lisów oraz zwiększone ich zapotrzebowanie żerowe spowodowało równoczesny, radykalny spadek populacji innych gatunków, drobnych ssaków i ptaków, będących ich podstawowym pokarmem. W następstwie tego procesu, niektóre gatunki tzw. zwierzyny drobnej osiągnęły tak niski poziom występowania, że zagrożona jest ich dalsza egzystencja w naszym regionie.

 Dlatego też, jak co roku członkowie naszego koła zdecydowali o kolejnym zasiedleniu bażanta i kuropatwy. W tym roku w projekt szczególnie się zaangażowali koledzy, Tomasz Kalinowski, Andrzej Skorupka, Mikołaj Malendowicz oraz Dariusz Klimczak i dniu 27.08. 2022r. przeprowadzili zasiedlanie zagrożonych gatunków. Na obwód 301 wprowadzono 60 szt. bażantów i 19 szt. kuropatw. Natomiast na obwód 288 wpuszczono 55 szt. bażantów. Chcąc zapewnić im dobre warunki bytowe, oraz rozrodcze prowadzimy również intensywną eliminację lisów – potencjalnych nosicieli wścieklizny.

Jako myśliwi czujemy się w obowiązku pozostawić po sobie jak największą różnorodność gatunków, aby przyszłe pokolenia nie musiały oglądać ich tylko na ilustracjach w książkach.